Punctul Critic » Fondul şi forma » Abdal Hydyrov: Turkmenistanul – un actor relevant la scară regională şi internaţională

Abdal Hydyrov: Turkmenistanul – un actor relevant la scară regională şi internaţională

Jocuri geopolitice şi reorientări Strategice

Sfârşitul secolului trecut a fost marcat de evenimente importante în viața statelor comunității mondiale. Pentru Turkmenistan, amintim, în primul rând, obţinerea independenței în anul 1991, aderarea la Organizația Națiunilor Unite în anul 1992 și, desigur, dobândirea statutului de neutralitate în anul 1995.
Odată cu obtinerea independenţei, a început o nouă etapă în politica externă a Turkmenistanului ca subiect de drept internaţional, independent și cu drepturi depline.

Turkmenistanul a optat pentru propria dezvoltare în condiții economice și sociale extrem de dificile. Fiind zeci de ani în componenţa Uniunii Sovietice, economia turkmenă se baza pe materii prime și pe exploatarea extensivă a resurselor naturale.

În principal, industria extractivă şi ramurile de prelucrare primară a materiilor prime agricole erau predominante. Aproape de la zero au apărut noi industrii – textilă, prelucrătoare, a constructiilor, precum şi industria grea.

Astăzi, economia Turkmenistanului ocupă una dintre principalele poziţii în lume în ceea ce privește ritmul de creștere anuală. Sfera socială se dezvoltă într‑un ritm rapid în care scop se alocă anual peste 70% din bugetul de stat.

Creşterea bunăstării poporului, asigurarea unei rate înalte de dezvoltare a țării reprezintă principalul obiectiv al reformelor în viața socio‑economică și social‑politică.

În ţară, se desfăşoară ample programe de creştere a potențialului economic al statului și de îmbunătățire a standardul de viață al poporului.

Se construiesc fabrici şi uzine, se deschid grădinițe de copii, școli, spitale și alte obiective cu destinație social‑culturală.

Trebuie remarcat faptul că, în perioada tranziției economice, în Turkmenistan nu a fost aplicată terapia de șoc. De aceea, economia s‑a dezvoltat fără probleme, menținând‑se protecția socială a populației, care nu a fost afectată.

În mod firesc, la începutul dezvoltării economice a noului stat, a fost folosită experienţa altor state; trebuie însă recunoscut că pe parcursul acestui proces au fost şi greutăţi, şi greşeli etc.
Într‑o perioadă scurtă din punct de vedere istoric, Turkmenistanul a obţinut succese remarcabile în toate domeniile, reuşind să ocupe un loc demn în comunitatea internaţională. Obiectivul urmărit cu prioritate fiind accederea în rândul statelor avansate din punct de vedere politic şi economic.

Spre exemplu, reforma din domeniul educaţiei se întemeiază pe respectarea dreptului constituţional la educaţie.

Prin perfecţionarea activităţii şi programelor de pregătire în şcolile medii. O dovadă în acest sens o reprezintă trecerea la învăţământul mediu de doisprezece ani. Fireşte, şi în acest domeniu au existat dificultăţi, iar cei care au privit cu scepticism reforma s‑au convins, ulterior, de eficacitatea şi succesul modificărilor operate.

Cu fiecare an, creşte numărul celor admişi în instituţiile de învăţământ superior, se creează toate condiţiile pentru ca tot mai mulţi cetăţeni să aibă pregătire superioară. Se extind posibilităţile de perfecţionare profesională a unor cadre din domeniul ştiinţific şi pedagogic. Tineretul are mari posibilităţi de a primi educaţie superioară atât în ţară, cât şi în străinătate. În prezent, tinerele şi tinerii turkmeni studiază în instituţii de învăţământ superior din Rusia, Belarus, Ucraina, Turcia, China, Japonia, Coreea de Sud, Malaezia şi alte ţări. În anul 2016, au fost aproximativ două mii de studenţi-bursieri trimişi la studii în străinătate. Numărul total al studenţilor care studiază peste hotare se ridică la circa trei mii cinci sute.

Strategia de dezvoltare politică a Turkmenistanului, ca stat democratic, laic, de drept, pe plan intern creează o bază solidă de fundamentare a politicii externe a Turkmenistanului.

Turkmenistanul a stabilit şi întreţine relaţii diplomatice cu peste o sută treizeci de state şi este ţara‑membră a patruzeci şi trei de organizaţii internaţionale. Turkmenistanul colaborează activ cu Naţiunile Unite şi are proprii reprezentanţi în organizaţii internaţionale cu autoritate, ca ONU, CSI, Uniunea Europeană, OSCE, UNESCO, este membru al unor organizaţii financiare cum ar fi FMI, Banca Mondială, Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Islamică şi altele.

Un veritabil succes al politicii externe a Turkmenistanului l‑a reprezentat proclamarea neutralităţii permanente a ţării la 12 decembrie 1995, pe baza Rezoluţiei Adunării Generale a ONU nr.50/80. Turkmenistanul a fost declarat stat cu neutralitate permanentă. În acest sens, în rezoluţie se evidenţiază faptul că ONU, „exprimându‑şi speranţa că statutul de neutralitate permanentă al Turkmenistanului va contribui la consolidarea păcii şi securităţii în regiune, recunoaşte şi susţine statutul de neutralitate permanentă proclamat de Turkmenistan”.

În acest context, este necesar sa remarcăm faptul că, în anul 2015, Turkmenistanul a marcat douăzeci de ani de la proclamarea Neutralităţii. Pentru marcarea acestui eveniment, pe tot parcursul anului 2015 au fost organizate conferinţe internaţionale şi acţiuni festive consacrate neutralităţii Turkmenistanului, iar la 12 decembrie s‑a desfăşurat o amplă conferinţă internaţională cu participarea unor preşedinţi şi şefi de guverne din o serie de ţări.

În aceşti ani, Turkmenistanul a contribuit în mod activ la reglementarea unor conflicte regionale, oferind un teren neutru pentru dialogul între părţile în conflict din diferite ţări. Preşedintele Turkmenistanului a iniţiat în repetate rânduri propuneri importante referitoare la nediseminarea armelor de distrugere în masă, prevenirea pericolului izbucnirii unor conflicte, transformarea Asiei Centrale şi a regiunii Mării Caspice într‑o zonă a păcii, a colaborării reciproc avantajoase.

În etapa actuală, Turkmenistanul a început să joace un rol considerabil în politica mondială. Astfel, pentru soluţionarea prin tratative, pe cale paşnică, a unor probleme politice dintre cele mai complicate, la 10 decembrie 2007, la Aşhabat, a fost inaugurat Centrul Regional ONU de Diplomaţie preventivă în Asia Centrală.

Decizia de deschidere a Centrului, adoptată la nivelul organelor ONU, s‑a bazat pe analiza unor iniţiative concrete şi a câtorva paşi concreţi ai Preşedintelui Turkmenistanului pe arena internaţională pentru o activizare a colaborării la scară mondială. Comunitatea mondială a dat o înaltă apreciere deschiderii şi pragmatismului doctrinei de politică externă a Turkmenistanului.

Centrul Regional al ONU de Diplomaţie Preventivă pentru Asia Centrală acţionează pe baza Planului de acţiuni în scopul acordării de sprijin guvernelor din Kazahstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Turkmenistan şi Uzbekistan pentru intensificarea potenţialului lor în domeniul prevenirii conflictelor prin activizarea dialogului, creşterea încrederii şi stabilirea unui parteneriat real pentru a reacţiona la ameninţările existente şi la potenţiale provocări în regiunea Asiei Centrale.

Crearea, în cadrul Centrului Regional al ONU, a unui mecanism multilateral consultativ şi de negociere, capabil să acorde o influenţă cât mai pozitivă asupra punerii de acord a abordărilor în problemele de dezvoltare social‑economică a regiunii, punerii la punct a unei colaborări reciproc avantajoase şi egale în drepturi în problemele aprovizionării cu energie, comerţului de frontieră, folosirii apei în comun, comunicaţiilor de transport şi sferei umanitare. ONU a acumulat o considerabilă experienţă pozitivă care, ţinând seama de specificul regiunii, ar putea să‑şi găsească aplicarea lor creatoare în aceste domenii. Una dintre cele mai serioase comandamente la nivel global o reprezintă contracararea eficientă a unor fenomene cum sunt terorismul internaţional, comerţul ilicit de droguri, criminalitatea organizată transfrontalieră. În virtutea mai multor cauze istorice, geografice şi altele, problema este deosebit de actuală în această regiune.

În legătură cu aceasta, luând cuvântul la deschiderea Centrului, Preşedintele Turkmenistanului, a arătat că: „noi suntem convinşi că numai prin eforturile comune ale statelor, printr‑o strânsă interacţiune cu structurile internaţionale pot fi contracarate cu succes aceste ameninţări. În context, Turkmenistanul acordă un rol special activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite şi, în primul rând, Centrului Regional al ONU pentru Diplomaţie Preventivă în Asia Centrală. Noi considerăm necesară şi oportună participarea Centrului la elaborarea şi coordonarea unor modele eficiente de colaborare internaţională în scopul neutralizării acestor ameninţări, punerii în acţiune a unor mecanisme de diplomaţie preventivă, crearea de condiţii pentru refacerea post‑conflict a infrastructurii economice şi sociale”.

Cursul politic promovat de Turkmenistan şi realizările concrete de până acum dovedesc în mod convingător faptul că, Turkmenistanul neutru, a cărui capitală a fost aleasă ca reşedinţă a Centrului Regional ONU pentru Diplomație Preventivă în Asia Centrală, a fost și este un susținător activ al menținerii și consolidării păcii, al securităţii generale și stabilităţii în zonă..

În septembrie 2011, la cea de‑a 66‑a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, președintele Turkmenistanului a declarat că ţara sa şi‑a prezentat candidatura ca membră a Consiliului Economic și Social al ONU pentru anii 2013‑2015. Consecvenţa paşilor întreprinşi de statul turkmen în această direcție este demonstrată, totodată, şi de faptul că această chestiune s‑a aflat printre problemele prioritare ale Turkmenistanului la cea de‑a 67‑a sesiune a Adunării Generale a ONU.

Ca urmare a eforturilor diplomatice depuse, la 8 noiembrie 2012, în cadrul celei de‑a 67‑a sesiuni a Adunării Generale a ONU, Turkmenistanul a fost ales membră a ECOSOC pentru anii 2013‑2015.
Alegerea Turkmenistanului într‑o astfel de structură economică prestigioasă a reprezentat încă un important indiciu de creștere a prestigiului internaţional al țării, care în toţi aceşti ultimii ani înregistrează rate înalte de creștere economică.

Astfel, intrând de la 1 ianuarie 2013 în componența acestui organ deosebit de important, Turkmenistanul care recunoaște indubitabil autoritatea și rolul de frunte al ONU, ca principal garant al menținerii și consolidării păcii și securității internaționale, a trecut la îndeplinirea sarcinilor în cadrul ECOSOC. Acest lucru oferă, pe de o parte, oportunități mari pentru inițierea și implementarea de noi idei, iar, pe de altă parte, statului îi revine o mare responsabilitate în elaborarea și adoptarea deciziilor Consiliului.

Totodată, faptul că Turkmenistanul a fost ales la cea de‑a 37‑a ședință a Adunării Generale a ONU pentru educație, știință și cultură în componența Consiliului Executiv al UNESCO pentru perioada 2013‑2017 a deschis o nouă pagină de colaborare a țării cu instituțiile ONU. Şi acest lucru a reprezentat o recunoaștere a reuşitei politicii externe multivectoriale și active promovate de Turkmenistan. Principalele direcţii ale acesteia le reprezintă reformarea și modernizarea activităţii ştiinţifice autohtone, a educației, învățământului și culturii ca cei mai importanți factori de dezvoltare social‑economică și de prosperitate a țării.

Teritoriul Turkmenistanului, aflat la răscruce de drumuri pe Marele Drum al Mătăsii, a fost timp de mii de ani cheia de boltă a interacțiunii și îmbogățirii reciproce a culturilor între țările din Europa și Asia. În cadrul proiectului transnațional al UNESCO, intitulat „Monumente pe Marele Drum al Mătăsii”, douăzeci şi cinci de monumente cultural‑istorice din Turkmenistan sunt propuse spre nominalizare şi includere în lista Patrimoniului Cultural Mondial.

În anii de după cucerirea independenței, Turkmenistanul a atins parametri calitativi de creștere, cum ar fi capacitatea statului și a societății de a accepta inovațiile, înnoirea pe multiple planuri, în special, în cel cultural‑educațional și spiritual.

La 19 decembrie 2010, în capitala Kuweitului – El‑Kuweit, a fost semnată Înţelegerea cu privire la „Desfășurarea celei de‑a V‑a ediţii a Jocurilor Asiatice în încăperi închise și de arte marțiale în capitala Turkmenistanului, orașul Așhabat în anul 2017” între Consiliul Olimpic al Asiei, Comitetul Olimpic Național din Turkmenistan și Primăria orașului Așhabat.

La 5 noiembrie 2010, în capitala Turkmenistanului, a fost pusă piatra de temelie a Orăşelului Olimpic – locul de desfășurare a celei de‑a V‑a ediţii a Jocurilor Asiatice din anul 2017. Orăşelul Olimpic, cel mai mare din regiune, ocupă o suprafață de 157 de hectare.

Aceste jocuri se vor desfăşura în cadrul a 21 de categorii sportive, la care vor participa Comitetele Olimpice Naționale din 62 de țări, cu participarea țărilor din Oceania și Australia.

Astăzi, în țară sunt implementate cu succes programe de amploare, sunt puse în aplicare proiecte social‑economice fără precedent, au fost obţinute progrese impresionante în domeniul social. O largă amploare a înregistrat construirea de noi orașe și sate, de centre moderne pentru însănătoşirea şi agrementul copiilor, școli, spitale, stadioane, muzee, palate de cultură, autostrăzi și căi ferate, poduri de anvergură, uzine şi fabrici, ansambluri de locuinţe, artere internaționale pentru transportul gazelor naturale și alte obiecte importante.

Independenţa Turkmenistanului reprezintă o etapă importantă în viaţa poporului. Ea a devenit o necesitate istorică şi politică, a întrunit toate trăsăturile specifice poporului turkmen: înțelepciunea, continuitatea, rațiunea de a fi, toleranța, alegerea principalului obiectiv, capacitatea de a duce lucrurile la bun sfârșit. Din primele zile ale edificării noii vieți, poporul Turkmenistanului a fost profund conștient de faptul că obţinerea unei autentice libertăţi nu înseamnă numai dobândirea Independenței, ci și consolidarea politică și economică, cucerirea unui loc demn şi respectat pe arena mondială. Este de remarcat faptul că, pe parcursul existenței sale ca stat independent, Turkmenistanul a parcurs toate etapele în formarea și consolidarea instituțiilor administrației de stat, în realizarea stabilităţii financiare a țării, în acumularea unui potențial economic, în dobândirea unei puternice autorităţi a țării în cadrul comunităţii internaționale.

Astăzi, urmând politica consecventă și strategia sa, Turkmenistanul păşeşte încrezător pe calea dezvoltării industrial‑inovatoare, a cărei realizare va permite țării să ocupe un loc demn în rândul statelor dezvoltate ale lumii, care, fără îndoială, se va dovedi o binefacere pentru populația din Turkmenistan.

Total 3 voturi
0

Cum am putea îmbunătăți acest articol?

+ = Verify Human or Spambot ?

Despre Punctul Critic

Punctul critic – revista de diagnoză socială, politică şi culturală Punctul critic are o circulație națională și internațională, având un Consiliu științific alcătuit din personalități naționale și internaționale, acest lucru fiind o garanție calitativa asupra conținutului cât și a obiectivității [...]

Vezi descriere completă

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sunt de acord cu termenii si conditiile PunctulCritic.ro: PunctulCritic.ro isi rezerva dreptul de a sterge/edita orice comentariu si de a interzice postarea comentariilor care depasesc limitele limbajului civilizat, comit atacuri la persoana precum comentariile cu tenta antisociala, caracter rasist sau xenofob.

*